ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИПоштовани,

Пред вама се налази Политика приватности којом се регулише прикупљање, коришћење, похрањивање, пренос и друге радње обраде и заштита ваших података о личности када посећујете или користите интернет презентацију Refferal.online (у даљем тексту: Интернет презентација или Refferal.online, постојеће на интернет адреси: www.referral.online. Молимо вас да пажљиво прочитате ову Политику приватности имајући у виду да се она примењујe на вас, односно на ваше коришћење Интернет презентације.

Свака посета Интернет презентацији или коришћењем било којег њеног сегмента, функције или садржаја значи да сте упознати, односно прочитали Политику приватности, разумели предмет њеног уређивања и да се слажете са њом у целости. Уколико, пак, она за вас није прихватљива, молимо вас да не користите Интернет презентацију.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ


Привредно друштво Referral.online DOO (у даљем тексту: Друштво или Ми), у обављању своје делатности рекламних агенција и пружању услуга информационог друштва-преко електронског (интернет) огласника, прикупља и обрађује податке о личности корисника и других посетилаца Интернет презентације Refferal.online (у даљем тексту, заједнички назив: Корисник или Ви).

Интернет презентација омогућава широком кругу Корисника да се упознају са Нама и информишу о нашој пословној активности, услугама које пружамо, на који начин могу да постану регистровани корисници и шта им доноси регистрација, о новостима и обавештењима из области маркетинга, о промоцијама, огласима и другим садржајима. У том смислу, Корисник потврђује да је свестан, разуме и прихвата да, коришћењем Интернет презентације, одређени подаци о личности који се односе на њега (рецимо, податак о електронској пошти (енг. email) када се пријави на новости (енг. newsletter)), ће бити прикупљени, обрађени и коришћени од стране Друштва.

Интернет презентацијом администрира и управља Друштво, које обрађује личне податке Корисника у складу са овом Политиком приватности, Законом о заштити података о личности (у даљем тексту: Закон) и другим релевантним прописима Р. Србије.

Начелно, Друштво прикупља и обрађује податке које је Корисник доставио приликом коришћења садржаја и функционалности Интернет презентације, као што су пријава на новости (енг. newsletter) или подношење захтева за чланство/сарадњу. Такође, приликом посете Интернет презентацији одређени подаци о Кориснику могу бити доступни Друштву, попут време и локације са које приступа, тип уређаја преко ког приступа и др, на основу услуге треће стране, попут Google Analytics. Лични подаци се обрађују и чувају у оном временском периоду које је потребно ради остварења сврхе у коју су ти подаци прикупљени. Примера ради, лични подаци достављени приликом пријаве на новости Друштво обрађује све док Корисник изјави да више не жели да прима обавештења и новости. Изузетно, Друштво може и након брисања података сачувати и користити податке тог Корисника када закон то прописује или у сврху заштите својих права.

II ПОДАЦИ О РУКОВАОЦУ ПОДАТАКА


Друштво које администрира и управља Интернет презентацијом Refferal.online је правно лице основано у складу са Законом о привредним друштвима и регистровано пред Агенцијом за привредне регистре Републике Србије.

Друштво, у својству руковаоца, обрађује податке о личности Корисника у вези са коришћењем Интернет презентације. Подаци о Друштву – Руковаоцу су:

Пословно име: Referral.online DOO Beograd-Zvezdara,
Адреса: ул. Вељка Дугошевића бр. 54,
Е-пошта (email): sales@referral.online
МБ: 21734306,
ПИБ: 112762100.

Корисник може контактирати Друштво путем „обичне“ поште на горе наведену адресу или електронском поштом на имејл: info@referral.online .

III КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕНА ОВА ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ


Имајући у виду да Корисник може на више начина користити Интернет презентацију Refferal.online (посећивањем ради упознавања са њеним садржајима, пријавом на новости (енг. newsletter), подношењем захтева за чланство/сарадњу, обраћањем Друштву ради постављања питања и др.) ова Политика приватности је намењена:

- Посетиоцима (нерегистрованим корисницима),
- лицима која на други начин остварују интеракцију са Нама.

IV КОЈИ ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ СЕ ОБРАЂУЈУ, У КОЈЕ СВРХЕ И ПО КОМ ПРАВНОМ ОСНОВУ


Један део Интернет презентације Refferal.online Корисник може прегледати без уноса било каквих личних података. Са друге стране, одређени делови Интернет презентације могу од Корисника затражити неке личне податке, као што је примера ради део у вези са пријавом на новости (енг. newsletter) или подношењем захтева за чланство/сарадњу. Коришћење ових делова је у потпуности опционо, те давање личних података је добровољно. Уколико се Корисник одлучи да прегледа, односно користи ове делове може постојати обавеза уноса одређених података. Уколико Корисник не унесе тражене податке неће моћи да користи делове Интернет презентације за које се наведени подаци захтевају. Корисник који је дао личне податке (примера ради, приликом пријаве на новости) има право да затражи њихово брисање или измене (при чему Друштво има право да том Кориснику ограничи, односно укине коришћење одређених делова Интернет презентације за које су ти подаци потребни), као и то да затражи информацију о начину чувања и обраде тих података.

Коришћењем Интернет презентације, Корисник се саглашава и у потпуности прихвата да одређене радње обраде или коришћење личних података, прикупљених путем Интернет презентације, може бити поверено трећим лицима, попут онима која сарађују или пружају подршку Друштву у вези са радом Интернет презентације, „хостинг провајдеру“ и IT компанијама у вези са похрањивањем података, функционисањем и унапређењем Интернет презентације, компанијама које се баве аналитиком интернет саобраћаја (попут Google Analytics). У таквим случајевима, лични подаци Корисника ће бити доступни трећим лицима само у оном обиму и у сврхе неопходним за остваривање сарадње, односно пружање ових услуга.

А) Подаци о личности Посетиоца и лица која на други начин остварују интеракцију са Друштвом

Приликом пријаве на новости (енг. newsletter), подношења захтева за чланство/сарадњу и коришћења Интернет презентације од стране других лица, Друштво прикупља и обрађује податке о личности лица које врши интеракцију, као и податке који се прикупљају аутоматски, односно самим приступом и коришћењем Интернет презентације Refferal.online.

Подаци о овим корисницима су контакт подаци, попут: име и/или презиме, адреса и место (приликом комуникације „обичном“ поштом) и имејл.

Ови подаци се прикупљају и обрађују у сврхе:
- слања обавештења из секције новости. Корисник у сваком тренутку може опозвати дат пристанак слањем изјаве о опозивању на имејл: info@referral.online,
- пружања корисничке подршке,
- обраде захтева за чланство/сарадњу,
- омогућавања функционалности Интернет презентације,
- одржавања неопходног нивоа безбедности Интернет презентације.

Б) Подаци који се прикупљају аутоматски, односно самим приступом и коришћењем Интернет презентације

Одређене податке о Кориснику Друштво прикупља и обрађује по аутоматизму, односно самим приступом и коришћењем Интернет презентације Refferal.online од стране Корисника. Ови подаци су претежно техничке природе и у погледу локације Корисника. Помоћу њих се врши анализа начина коришћења Интернет презентације, уређајима и кључним речима које се користе приликом претраге, посећивања и коришћења функционалности Интернет презентације и њених садржаја, а у сврху унапређења и прилагођавања Интернет презентације за боље корисничко искуство.

Информације у вези са овим подацима могу бити у виду:
- подаци о уређајима са којих Корисници приступају Интернет презентацији: оперативни систем и његову верзију, марку и тип уређаја, податке о интернет мрежи са које приступа Интернет презентацији;
- информације у вези са коришћењем Интернет презентације;
- подаци о локацији у форми IP адреса;

Сврха прикупљања наведених информација, односно података, је унапређење рада перформанси и функционалности Интернет презентације на оперативним системима и уређајима, лакше разумевање и бржа исправка техничких грешака у раду Интернет презентације, као и ради приказивања огласа/реклама Корисницима, и не користе се за личну идентификацију особа.

Ови подаци доступни су путем услуга треће стране, преко сервиса Google Analytics и др. Више о начину на који се прикупљају и обрађују ови подаци можете видети на порталима ових сервиса.

В) Правни основи обраде података о личности

Друштво прикупља, обрађује и користи податке о личности Корисника у тачно одређену сврху и на тачно одређеном законитом основу. У зависности од сврхе обраде правни основ за обраду података о личности може бити:
  • пристанак Корисника (члан 12. став 1. тачка 1) Закона) – Друштво може Ваше податке обрађивати на основу Вашег пристанка. Давање пристанка је увек добровољно. Под пристанком као правним основом за обраду Ваших података сматраћемо и Ваш захтев упућен Друштву или Ваше иницирање интеракције са Друштвом. Корисник у сваком тренутку може опозвати дат пристанак слањем изјаве о опозивању на имејл: info@referral.online;
  • Предуговорна фаза са Корисником (члан 12. став 1. тачка 2) Закона) – Друштво може податке Корисника обрађивати када је обрада неопходна за извршење уговора закљученог са Корисником или за предузимање радњи, на његов захтев, пре закључења уговора. Ово ће најчешће бити случај приликом подношења захтева за чланство/сарадњу;
  • поштовање правних обавеза Руковаоца (члан 12. став 1. тачка 3) Закона) - У одређеним случајевима правни основ за обраду Ваших података може бити поштовање правних обавеза које је Друштво дужно да испуни. Ове правне обавезе у складу са чланом 14. ставом 1. Закона одређују се законом;
  • легитимни интерес Руковаоца (члан 12. став 1. тачка 6) Закона) – Друштво може податке Корисника обрађивати када постоји легитимни интерес Друштва, попут: унапређења и прилагођавања Интернет презентације Refferal.online за боље корисничко искуство, маркетиншке активности (до тренутка када Корисник изјави да не жели више да буде обавештаван о маркетиншким активностима), вршења интеракције са Корисником или одржавање неопходног нивоа безбедности Интернет презентације.

V ПРЕНОС И ОТКРИВАЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА


Друштво може поверити одређене радње обраде, пренети или открити личне податке Корисника трећим лицима у случајевима:
- пристанка Корисника,
- по одговарајућем налогу надлежног државног органа,
- обезбеђивања правилног рада и унапређења Интернет

презентације Refferal.online, креирања имејл листе у софтверу за потребе Друштва (у сврху обавештавања Корисника о новостима, изменама и новитетима на Интернет презентацији, интеракције са Корисницима и др.),
- заштите права Друштва.
Примаоци података са којима Друштво може поделити податке о личности су најчешће одређена физичка или правна лица која обрађују податке о личности у својству обрађивача или су им ти подаци доступни, по основу уговорног односа или сарадње и пружања подршке коју остварују са Друштвом, а на основу датих инструкција.

Примаоци података су:

- „хостинг провајдер“ компанија на чијем серверу се складиште подаци (GoDaddy са седиштем у Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске). Приликом складиштења подаци се штите тзв. енкрипцијом (енг. encryption);
- запослени и други интерни сарадници у оквиру Друштва који извршавају радне обавезе и задатке и друге налоге. Ова лица имају приступ подацима Корисника само у оној мери и у оном обиму потребним за извршавање радних обавеза, задатака и других налога;
- екстерни сарадници на пословима сарадње и подршке рада и заштите права Друштва. Ова лица имају приступ подацима Корисника само ради обављања ових задатака у име Друштва, примењујући адекватне мере безбедности и обрађујући податке у складу са овом Политиком приватности и законом; - надлежни државни орган у поступку надзора, примене и поштовања закона. Друштво има обавезу да учини доступним било који податак прикупљен од Корисника државним органима и њиховим службеницима у складу за законом и захтевом/налогом.

VI ПРЕНОС ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ДРУГУ ДРЖАВУ


Будући да се поједини примаоци података о личности налазе ван територије Републике Србије (попут „хостинг провајдер“ компаније), подаци о личности Корисника се преносе у државе за које се по Закону сматра да обезбеђују примерени ниво заштите података о личности (члан 64. Закона). У случају преноса података о личности у друге државе (које нису обухваћене претходно наведеним), подаци о личности се преносе уз обезбеђење примерених мера заштите из члана 65. Закона, односно у складу са чланом 69. Закона.

VII ТРАЈАЊЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


Податке о личности Корисника Друштво обрађује у временском периоду које је потребно да се оствари сврха обраде, односно до опозива пристанка (уколико се обрада заснива на пристанку Корисника). Подаци се чувају у трајању које је неопходно да обезбеди несметано коришћење Интернет презентације Refferal.online. Дужа обрада података је могућа само уколико то представља законску обавезу или подношење, остваривања или одбране правног захтева.

Лични подаци Корисника који се пријавио на новости (енг. newsletter) обрађују се и чувају све док Корисник не повуче своју сагласност, тј. док не изврши одјаву. Одјава се може извршити слањем имејла на адресу: info@referral.online. Друштво ће личне податке обрисати у најкраћем могућем року. Због могућег чувања резервних података (backup) овај рок може бити и до 30 дана.

Лични подаци Корисника који је поднео захтев за чланство/сарадњу обрађују се и чувају док траје процесуирање тог захтева, односно преговори између две стране.

Дужа обрада података је могућа само уколико то представља законску обавезу или подношење, остваривање или одбране правног захтева. Подаци који се прикупљају ради закључења или извршења уговора могу бити сачувани у периоду од 10 година (општи рок за застарелост потраживања у складу са законом којим се уређују облигациони односи), или у другом року, уколико је другачији рок прописан законом, односно у конкретном обавештењу о обради података о личности. Подаци који се прикупљају од Корисника могу бити сачувани у року од 5 (пет) година (општи рок застарелости за накнаду штете) од дана прикупљања.

VIII ПРАВА КОРИСНИКА У ПОГЛЕДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


1. Право на приступ

Корисник има право да буде информисан о томе да ли Друштво обрађује његове податке о личности, и уколико да, о начину на који обрађује податке о личности и приступ тим подацима. Информације о начину обраде података о личности садржане су у овој Политици приватности. Такође, Корисник има право да му Друштво достави све податке о личности које о њему обрађује.

2. Право на исправку и допуну

Корисник има право да захтева од Друштва да се његови нетачни подаци о личности исправе, односно да своје непотпуне податке о личности допуни.

3. Право на брисање

Корисник има право да поднесе захтев за брисање његових података о личности. Ограничења од овог права постоје у случајевима када Друштво обрађује податке о личности Корисника по основу поштовања законске обавезе или подношења, остваривања или одбране правног захтева.

4. Право на ограничење обраде

Корисник има право да од Друштва захтева ограничење обраде његових података о личности, уколико:
-Корисник оспорава тачност података о личности,
-је обрада незаконита, а Корисник се противи брисању података о личности и уместо брисања захтева ограничење употребе података,
-Друштву више нису потребни подаци о личности за остваривање сврхе обраде, али их је Корисник затражио у циљу подношења, остваривања или одбране правног захтева,
-Корисник је поднео приговор на обраду, а у току је процењивање да ли правни основ за обраду од стране Друштва претеже над интересима Корисника.

5. Право на преносивост података

Корисник има право да прими податке о личности које је претходно доставио Друштву у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику, ако су заједно испуњени следећи услови:
- обрада је заснована на пристанку или на основу уговора,
- обрада се врши аутоматизовано.

Ово право обухвата и право Корисника да његови подаци о личности буду непосредно пренети другом руковаоцу од стране Друштва, ако је то технички изводљиво.

6. Право на приговор

Корисник има право да поднесе приговор на обраду његових података о личности коју Друштво врши по основу легитимног интереса (у смислу чл. 12. ст. 1. тач. 6) Закона). У случају подношења приговора обрада ће бити прекинута, осим уколико постоје законски разлози за обраду који претежу над интересима, правима и слободама Корисника или су у увези са подношењем, остваривањем или одбраног правног захтева, што ће Друштво предочити.

Корисник има право да у сваком тренутку поднесе приговор на обраду својих података о личности који се обрађују за потребе директног оглашавања. Уколико је Корисник поднео овакав приговор, подаци о личности се не могу даље обрађивати за потребе директног оглашавања.

7. Право на опозив пристанка

Ако се обрада података о личности врши на основу пристанка, Корисник има право на опозив пристанка у било које време. Пристанак се може опозвати у сваком тренутку путем имејла: info@referral.online. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива.

8. Право на подношење притужбе Поверенику

Уколико Корисник сматра да Друштво врши обраду његових личних података супротно одредбама Закона, у сваком тренутку може поднети притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


Ова Политика приватности је подложна променама. У случају значајних измена (нпр. увођење нове сврхе обраде, умањење права Корисника и др.), Друштво ће све Кориснике обавестити о изменама на активан начин, на пример путем имејла или јасно уочљивих обавештења (push или pop up нотификација). Друштво задржава право да од Корисника затражи поновно прихватање Политике приватности за коришћење Интернет презентације, те да Кориснику који не прихвати промењену Политику приватности ускрати коришћење оних делова Интернет презентације за које је сагласност потребна.

У случају правних спорова у вези са овом Политиком приватности примењује се законодавство Републике Србије.

Стране ће настојати да све спорове или несугласице који настану из или у вези са овом Политиком приватности решавају мирним путем. Уколико то није могуће, спорови ће се решавати пред месно и стварно надлежним судом у Р. Србији.

У Београду, 08.12.2021. године

ПИТАЊА, КОМЕНТАРИ, СУГЕСТИЈЕ, ПРИМЕДБЕ:


У сваком тренутку, стојимо на располагању за Ваша питања, коментаре, сугестије, запажања, идеје, примедбе и приговоре, те нас слободно контактирајте у вези са овом Политиком приватности и Интернет